Lappeenranta: EFFECT4buildings -projektin tuloksena monipuolinen työkalupakki energiatehokkuustoimenpiteiden arviointiin

Uutinen 20.10.2020 klo 11.00
EFFECT4buildings-projektin henkilökuntaa
Kuva. EFFECT4buildings-projektin henkilökuntaa. Kuva Greenreality.fi.


EFFECT4buildings-projektissa ovat mukana seitsemän Itämeren ympäristön valtiota. Lappeenranta on projektissa mukana Lappeenrannan seudun ympäristötoimen / Greenreality-palveluiden kautta. Muut mukana olevat partnerimaat ovat Ruotsi (lead partner), Norja, Tanska, Puola, Eesti ja Latvia. Projektin tuloksena syntyy kattava työkalupakki laskenta- ja arviointityökaluja, joiden avulla rakennusten energiatehokkuustoimenpiteitä pystytään perustelemaan ja tuottamaan helposti ymmärrettävää visuaalista dataa päätöksenteon tueksi.

Lappeenranta on projektipartnerina merkittävässä roolissa, sillä vastuullamme on työkalupakin sisällöstä sekä taloudellisen kannattavuuden arviointiin että niputtamiseen soveltuvat työkalut.

Energiatehokkuustoimenpiteiden kannattavuuden arviointi on haasteellista, eikä kaikille tuttu suora takaisinmaksuaika ole paras keino, vaikka vuosina se onkin helpoin ymmärtää. Usein jo 10 vuotta pidetään liian suurena takaisinmaksuaikana, vaikka toimenpide voi olla silti taloudellisesti kannattava.

Suora takaisinmaksuaika ei huomioi hankkeen takaisinmaksuajan jälkeen tuomia tuottoja eikä energianhinnan tai rahan arvon muutoksia. Nämä ovat kuitenkin erittäin merkittäviä tekijöitä, kun investointien taloudellisuutta vertaillaan keskenään.

Lisäksi seurannaisvaikutuksia, jotka eivät liity suoranaisesti taloudellisuuteen, kannattaa arvioida. Tällaisia ovat esimerkiksi sisäilmaston paraneminen ja siitä syntyvät pitkäaikaiset hyödyt. Kuten sairauspoissaolojen vähenemisestä syntyvät säästöt.

Edellä esitettyjä haasteita helpottamaan Lappeenranta on Effect4buildings-hankkeessa kehittänyt laskentatyökalun ”Financial calculation tool”, jolla voidaan vertailla kahta energiatehokkuusratkaisua ja ymmärtää paremmin investointien kannattavuutta.

Työkalussa energian/veden hintojen kehitystä tulevaisuudessa tarkastellaan kahdella eri vuosittaisella hinnan muutoksella, jolloin voidaan vertailla eri skenaariolla ratkaisujen kannattavuutta. Lisäksi työkalulla voidaan arvioida seurannaisvaikutuksista syntyviä hyötyjä sekä ratkaisujen vaikutusta CO2-päästöihin.

Toinen erityisen hyödyllinen työkalu on TotalTool. Varsinainen menetelmä on nimeltään Total Concept Method (TCM), jossa yhdistetään (niputetaan) useita pienempiä energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä yhdeksi kokonaisuudeksi. Näin aikaansaadaan suurempi paketti, jonka kokonaiskannattavuutta voidaan arvioida sisäisen korkokannan (IRR = internal rate of return) avulla. Rakennuksen omistaja määrittää minimiarvon, jonka yläpuolella toteutettavan toimenpidepaketin kokonais-IRR:n halutaan pysyvän.

Käytännössä TCM:ssä taloudellisesti paremmin kannattavimmat yksittäiset toimenpiteet tuke­vat vähemmän kannattavia toimenpiteitä, jotka yksin tarkasteltuina eivät täytä rakennuksen omistajan määrittelemää minimirajaa. Toteutettavaksi saadaan siis laajempi paketti eikä ainoastaan yksittäisiä pienempiä toimenpiteitä. Isompi ja hyvin perusteltu kokonaisuus on houkuttelevampi myös rahoituksen hankinnan kannalta.

Tutustu työkaluihin tarkemmin Lappeenrannan Greenreality-verkkosivuilla:
EFFECT4buildings -projektin tuloksena monipuolinen työkalupakki energiatehokkuustoimenpiteiden arviointiin