Joensuu: Save Pond Hockey sai alulle kosteikon ennallistamishankkeen

Uutinen 15.9.2020 klo 12.00
Joensuun Murtosuon kosteikkoalueen ennallistaminen
 

Joensuun ensimmäisessä Save Pond Hockey turnauksessa kerättiin varoja yhteensä 3 000 ja risat. Hieno summa ja ennen kaikkea hieno päivä! Tapahtuman ansiosta olemme saaneet aluilleen Sotka-hankkeen, jossa ennallistetaan Murtosuon kosteikko alue. Save Pond Hockey turnauksessa kerätyt varat toimivat hankkeen omarahoitusosuutena. Alue on yhteensä 15,5 hehtaaria ja se on aikaisemmin toiminut turvetuotantoalueena.

Kosteikon ennallistamisella voimme palauttaa alueen monimuotoisuuden. Kosteikko suunnitellaan ensisijaisesti puolisukeltajasorsien poikue-elinympäristöksi, mutta ne soveltuvat myös muiden vesilintujen lisääntymis- ja levähdysalueiksi. Kosteikko perustetaan patoamalla ja nostamalla vettä sekä lisäämällä mosaiikkimaisesti avovesialueita. Kosteikon ennallistaminen takaa sen, ettei turvealueelta vapaudu hiiltä enää ilmakehään. Aluetta ympäröivät alueet metsittämällä voimme kasvattaa hiilinielujamme.

− Save Pond Hockey -tunauksen järjestäminen oli erinomainen tapa viestiä ilmastotoimista ja ennen kaikkea kerätä rahaa tärkeille kohteille, iloitsee ympäristönsuojelunpäällikkö Jari Leinonen.
 
Hankkeen tärkeimmät tavoitteet:

  • perustaa käytöstä poistuneelle turvetuotantoalueelle monitavoitteinen kosteikko
  • lisätä erityisesti vesilinnuille soveltuvia poikue-elinympäristöjä sekä ruokailu- ja levähdysalueita
  • edistää vesiensuojelua parantamalla ravinteiden ja kiintoaineen sitoutumista kosteikolla
  • lisätä maa- ja metsätalousalueen vesiensuojelua ja vähentää veden tulvimista (veden virtausnopeus hidastuu ja ravinteita poistuu kierrosta, kiintoaines laskeutuu ja sedimentoituu, kasvillisuus ja pieneliöt hajottavat typpeä ja ylivirtaamat tasaantuvat)
  • edistää luonnon monimuotoisuutta
  • lisätä alueen virkistyskäyttöä monitavoitteisesti

 
Miksi ennallistamme soita?

Osana ilmastotavoittettamme tavoitteena sitoa ja kompensoida vähintään 40 prosenttia vuoden 2007 päästöistä.

Hiilinielut ovat paikkoja mihin hiili sitoutuu. Esimerkiksi kasvava metsä, kasvipeitteinen maaperä ja muut maa-alueet, jotka sitovat hiiltä tai auttavat sen sitoutumisessa kuten kosteikot.

Joensuu on saavuttanut hiilineutraali tavoitteensa jo vuosina 2012 ja 2016, sillä metsiemme hiilinielut pystyivät sitomaan kaikki tuottamamme päästöt. Tilanne voi kuitenkin vaihdella suuresti hakkuiden mukaan. Siksi on äärimmäisen tärkeää kasvattaa hiilinielujamme istuttamalla metsää jättömaille ja ennallistamalla kosteikkoja.
Kaikki hiilinieluistamme

Lisätietoja:

Joensuun kaupunki
ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen
jari.leinonen@joensuu.fi